Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp

Kết thúc talk show "Khi nam giới làm đẹp", Kim Tuyến khẳng định: "Nam giới làm đẹp là bắt kịp với ựu phát triển của xã hội nhưng phải biết tiết chế để phù hợp"
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
 • Chủ đề: Khi nam giới làm đẹp
FB Messenger